UPSY dla Ukrainy

FORMULARZ UPS dla Ukrainy


  Akceptuje regulamin zawarty na dole strony

  Chce pozostać anonimowy

  REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „UPS dla Ukrainy”

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Akcja Charytatywna (zwana dalej Akcją) organizowana jest przez Sertum Sp. z o.o. we współpracy z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich i Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Prowincja Polska (Salwatorianie) i Fundacją Magia Karpat w oparciu o niniejszy regulamin oraz stronę www.raportnet.com i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §2 ORGANIZATOR I BENEFICJENT AKCJI

  1. Organizatorem Akcji jest:
  Sertum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-609 przy ulicy ul. Antoniego Knota 3; 54-609 Wrocław. NIP: 898-21-45-602, REGON: 020829409, KRS: 0000313369 Kapitał zakładowy: 193.600 PLN
  3. Beneficjentem Akcji jest:
  Parafia p.w. Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich i Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Prowincja Polska (Salwatorianie), ul. Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki Śląskie
  http://www.judaiantoni.sds.pl/
  i
  Fundacji Magia Karpat
  Nowe Sady 32
  37-734 Fredropol
  http://magiakarpat.pl/

  § 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

  1. W Akcji mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
  2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.
  3. Uczestnictwo Akcji jest dobrowolne.
  4. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

  § 4 ZASADY AKCJI CHARYTATYWNEJ

  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest wypełnienie przez Uczestnika formularza znajdującego się na stronie: https://raportnet.com/ups-dla-ukrainy/, a następnie wysłanie do Organizatora zużytych Zasilaczy UPS zgodnie z deklaracją na formularzu.
  2. Pierwszych 100 uczestników (zgodnie z datą i godzina wysłania formularza) po wysyłce do Organizatora minimum 2 x Zasilacza UPS otrzyma kod rabatowy umożliwiający zakup w cenie 1 zł brutto: 1 szt. Czujników Temperatury i Wilgotności.
  4. W trakcie trwania Akcji, każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden kod rabatowy, niezależnie od ilości wysłanych formularzy.
  5. Warunkiem obligatoryjnym do otrzymania kodu rabatowego jest uzupełnienie w formularzu pola:  Numer NIP.
  6. Organizator zmodyfikuje zasilacze tak, aby działały w oparciu o zewnętrzne zasilanie akumulatorowa, a następnie przekazuje go wraz z transportem humanitarnym na Ukrainę.

  § 5 CZAS TRWANIA AKCJI

  Czas trwania akcji  UPS dla Ukrainy do wyczerpania 100 rabatowych kodów lub do odwołania przez Organizatora.
  Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, a także w przypadku rozwiązania odrębnej umowy pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem dotyczącej Akcji z przyczyn przewidzianych w przedmiotowej umowie. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na stronie internetowej www.raportnet.com

  § 6 DOSTARCZENIE ZASILACZY UPS

  1. Koszt wysyłki na adres organizatora w ramach akcji  UPS dla Ukrainyw całości pokrywa uczestnik.
  2. Istnieje możliwość dostarczenia zasilaczy UPS osobiście na adres organizatora, po ówczesnym umówieniu się telefonicznie.

  § 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.
  3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Sertum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Knota 3, zarejestrowaną w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IV Gospodarczy Sądu Rejonowego pod numerem KRS 0000313369, REGON 020829409, NIP 8982145602, o kapitale zakładowym sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych.

  § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na www.raportnet.com.
  2. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  3. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: serwis@sertum.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Każda zmiana niniejszego Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników Akcji poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie internetowej Akcji: www.raportnet.com.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Akcją.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Wszelkie materiały mają charakter wyłącznie informacyjny.

  Wspierają NAS

  A może chcesz kupić nowy zasilacz UPS?

  Masz jakieś pytania odnośnie Akcji UPS dla Ukrainy?  Zadzwoń 

  Chcesz wiedzieć czym zajmujemy się na co dzień. Zapraszamy na naszą stronę 

  Close Menu
  ×
  ×

  Koszyk