REGULAMIN:

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Sertum sp. z o.o. działającym pod adresem raportnet.com.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  a) Sprzedawca – Sertum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Antoniego Knota 3, o numerach NIP: 8982145602 i REGON: 020829409,
  b) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient,
  c) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym raportnet.com za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy,
  d) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
  e) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego,
  f) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
  g) Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę,
  h) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  i) Produkt/Produkty – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  j) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu aktualne przepisy.
 3. Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
 4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
 5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
  b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub porównywalna przeglądarka innej firmy,
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
  c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu raportnet.com oraz sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II.PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
  a) posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,
  b) nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:
  a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu wraz z zaakceptowaniem treści Regulaminu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,
  b) dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub godzące w reputację Sklepu Internetowego.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę raportnet.com. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się najpóźniej 3 dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 8. Realizacja zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 48 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 9. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego Produktu.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

III. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV.FORMY  PŁATNOŚCI

1. W Sklepie Internetowym za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
a) przelewem – na podany podczas składania zamówienia rachunek bankowy,
b) płatność w systemie elektronicznym – dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji,

V. CZAS DOSTAWY

 1. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24 h do 48 h dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej.

VI. KOSZTY DOSTAWY

 1. Informacja o kosztach dostawy widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.
 2. O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.

VII. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
 2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się z kurierem na spisane go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres siedziby lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: serwis@sertum.pl.
 4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę pisemnie na adres siedziby sprzedawcy lub mailowo na adres: serwis@sertum.plo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy oraz dodatkowych kosztów wynikających z dodatkowej usługi zewnetrznej tj.; wzorcowania czujnika), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient i Sprzedawca uzgodnili inaczej.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 6. Zwracany Produkt musi zostać odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Klient odesłał Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

IX. WADY PRODUKTÓW; PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii.
 7. Klient wraz ze zgłoszeniem wad jest zobowiązany do wysłania wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązuje się udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
 8. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sklep wady Produktu zakupionego przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcą o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@sertum.pl. Reklamacja powinna zawierać datę wystąpienia usterki oraz jej opis.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego
Close Menu
×
×

Koszyk